Privacyverklaring

Pensioenberekeningen.com stelt pensioenberekeningen op alsmede berekeningen aangaande lijfrente- stamrechten voornamelijk betreffende dga’s. Incidenteel stellen wij overeenkomsten en notulen op.

Wij worden door accountants, fiscalisten en administratiekantoren ingeschakeld om de betreffende berekeningen te verzorgen. De bescherming van deze gegevens is voor ons zeer belangrijk. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij ontvangen en wat wij daarmee doen.

Wettelijke bepalingen

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor zover nodig sluiten wij een verwerkers-overeenkomst of een subverwerkersovereenkomst.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot een persoon zijn te herleiden. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Huwelijkse staat
  • De hoogte van opgebouwde pensioen-, lijfrente- en stamrechten

Alles wat door ons met deze gegevens wordt gedaan (zoals bijv. berekeningen maken) wordt “verwerken” genoemd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

De persoonsgegevens die wij opvragen, ontvangen en verwerken zijn gewone persoonsgegevens. Waar mogelijk werken wij met beperkte en/of geanonimiseerde persoonsgegevens.

Wij verwerken geen bijzondere persoons- gegevens zoals bijvoorbeeld informatie over godsdienst, ras, geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid of strafrechtelijk verleden.

Doel van de verwerking

Alle persoonsgegevens die wij opvragen, die aan ons verstrekt worden en die wij verwerken, hebben tot doel om in het kader van de aan ons verstrekte opdracht bij te dragen aan een goed, gefundeerde berekening.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens

Om de persoonsgegevens te beschermen hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en de persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor werknemers die deze nodig hebben in het kader van de aan ons verstrekte opdracht.

Vertrekken persoonsgegevens aan derden: met wie delen wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de uitwerking van de aan ons verstrekte opdrachten. Dit betekent dat bedrijfs- en personeelsgegevens alleen aan derden worden verstrekt in verband met deze opdrachten.

Bewaartermijnen

Hoelang wij de gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens zijn ontvangen. Dit kan per situatie verschillen. In de regel hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar na beëindiging van de opdracht onder andere in verband met de in onze aansprakelijkheidsverzekering opgenomen bewaartermijn.

Bedrijfsgegevens

Naast persoonsgegevens nemen wij bedrijfsgegevens op in onze administratie voor de daarvoor gebruikelijke doeleinden zoals corresponderen, factureren, etc.

Website

Wij maken gebruik van CMS, bijvoorbeeld om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt.

Vragen

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacy beleid dan kunt u een e-mail sturen of telefonisch contact met ons opnemen.

© Leijser.nu